کانون مادر و کودک

  کودکان امروز، جامعه فردا را می سازند، آنها به زودی در کنار یکدیگر زندگی ای را آغاز خواهند کرد که ره توشه آن را از کودکی برگرفته اند. در دنیای امروز، والدین ( به ویژه مادران)  با شناخت صحیح از کودکان خود باید بتوانند، نیازها و  توانایی های آنها را شناسایی نموده با برنامه ریزی مناسب  احساس ذوق و زیباشناسی، تخیل، ابتکار، خلاقیت و نوآوری، نظم و دقت و مهارتهای زندگی را در کودکان پرورش دهند.

به همین منظور کانونهای مادر و کودک با هدف ارائه آموزشهای لازم به مادران، افزایش سطح آگاهی آنها ، توانمند سازی مادران و افزایش مشارکت اجتماعی آنها در 374 محله شهر تهران تشکیل گردید. در حال حاضر35000 نفر عضو این کانونها می باشند. 

    

اهم فعالیتهای اجرا شده در سال 1391

اجرای برنامه های  آموزشی برای مادران عضو کانون

اجرای برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی- هنری

برگزاری تورهای تفریحی- آموزشی با حضور کودکان و مادران

برگزاری جشن ها به مناسبت های مختلف ملی، مذهبی، تولد کودکان و....

فعالیت های ورزشی

برگزاری دوره های مشاوره برای مادران

مشارکت در فعالیتهای اجتماعی